Privacy policy

NO | ENG | PL

NO
Personvernerklæring 

Generell informasjon
1. Denne personvernerklæringen tar sikte på å gi en følelse av sikkerhet til alle brukere av vårt nettsted www.fabres.po.
2. Driften av nettstedet vårt utføres i samsvar med kravene i generelle og absolutt bindende lovbestemmelser, samt bruk av allment aksepterte løsninger som beskytter brukerdata.
3. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vilkårene i denne personvernerklæringen.
4. Denne personvernerklæringen gjelder bare for nettstedet vårt. Vær oppmerksom på at hvis du går til et annet nettsted via en lenke som kan være inkludert på nettstedet vårt, vil en annen personvern- og informasjonskapselpolicy gjelde. Vi anbefaler at du leser innholdet deres.
5. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Imidlertid vil disse endringene ikke bryte med de grunnleggende reglene for sikkerhet og personvern til brukerne av nettstedet vårt.
6. Administratoren av dine personlige data er Fabres sp. Z o.o. med hovedkvarter i 61-129 Poznań, ul. Stanisława Małachowskiego 10.
7. Du kan kontakte oss per post til vårt kontor, eller ved å bruke kontaktskjemaet på nettstedet vårt.
8. Administratoren har utnevnt databeskyttelsesinspektøren. Dette er personen som har til oppgave å kontrollere og forbedre vårt databeskyttelsessystem. Databeskyttelsesoffiser (heretter kalt DPO) fungerer også som et kontaktpunkt for deg. Den foreslåtte kontaktformen er å sende en e-post til iod@fabres.pl

Beskyttelse av personopplysninger (Protection of personal information)
1. I forbindelse med funksjonen til nettstedet vårt samles og behandles følgende typer personopplysninger om nettbrukerne:
1.1. E-postadresse, for- og etternavn og innholdet i henvendelsen til personer, ved bruk av vårt kontaktskjema (kontakt oss).
1.2. Besøks-ID (ID) og tilhørende statistisk informasjon om besøk på nettstedet vårt og aktivitet under disse besøkene.
1.3. Informasjon om å besøke nettstedet vårt og hvordan brukeren fant nettstedet vårt, behandlet med bruk av informasjonskapselteknologi og brukt til statistiske formål.
1.2. Personopplysninger samlet inn fra brukere som har brukt kontaktskjemaet, brukes av oss til å behandle og sende svar på henvendelser. I tilfeller der mottatte henvendelser inneholder tvetydig eller omfattende spørsmål, vil vi kunne forsøke å kontakte brukeren for å innhente mer supplerende oppklarende eller nødvendig informasjon, for å kunne gi et entydig og omfattende svar på mottatt henvendelse.
3. Hvis kontakt via skjemaet eller chatten vedrører tekniske problemer knyttet til driften av nettstedet vårt, behandles dataene for å løse dette tekniske problemet eller for å gi instruksjoner om hvordan du bruker nettstedet og dets funksjoner.
4. I nærheten av kontaktskjemaet er det også et felt som lar deg samtykke til sending av markedsføringsvarsler. Hvis dette samtykke er gitt, kan opplysningene i kontaktskjemaet også brukes til å sende invitasjoner til samarbeid og for å varsle om Fabres tilbud og aktiviteter.
5. Informasjon om aktivitetene til besøkende på nettstedet vårt når oss i en samlet (dvs. statistisk) form, vi er ikke i stand til å analysere atferden til noen bestemt person. Informasjonen brukes til å teste lesbarheten til nettstedet og dets innhold, for å overvåke hvordan brukere navigerer på nettstedet og hvilket innhold som er attraktivt for dem. Vi utfører disse aktivitetene for å lære og forstå behovene til våre brukere, og til å forbedre kommunikasjonen og brukervennligheten på vårt nettsted.
6. Personopplysningene som samles inn av oss behandles på grunnlag av følgende juridiske bestemmelser:
6.1. Bestemmelsene om databeskyttelse gir oss rett til å jobbe med personopplysninger på forespørsel fra en person som potensielt ønsker å inngå et avtaleforhold med oss, i den grad det er nødvendig for å muliggjøre inngåelse av en slik avtale (GDPR artikkel 6 nr. 1 b). Å sende oss forespørsel om tilbud via kontaktskjemaet tolkes som mulig ønske om å inngå en avtale, vi anser innsamling av relevant informasjon som nødvendig for å utvikle og presentere tilbud før en avtaleinngåelse.
6.2. Vi anser håndtering av henvendelser om nettstedets funksjonalitet og varsler om mulige tekniske problemer sendt til oss via vårt kontaktskjema som vår legitime interesse (GDPR artikkel 6 nr. 1 f).
6.3. Sending av markedsføringsinnhold i form av personaliserte e-poster og tilhørende behandling av personopplysninger er basert på et frivillig samtykke som kan trekkes tilbake når som helst (GDPR artikkel 6 nr. 1 a).
6.4. Data samlet inn ved hjelp av informasjonskapselteknologi, brukt til å analysere atferd på nettstedet vårt, behandles på grunnlag av frivillig samtykke, som når som helst kan trekkes tilbake (GDPR artikkel 6 nr. 1 a og artikkel 173 (2) i EU direktivet om elektronisk kommunikasjon).
7. Personopplysninger, brukt på grunnlag av informasjonskapselteknologi, og brukt til å analysere atferden på nettstedet vårt, sendes til en ledende leverandør av analytiske tjenester. For å beskytte personvernet ditt blir disse dataene anonymisert, den såkalte “i flukt”. De introduseres for analytiker uten IP-adressen din og med en kunstig “støy” (introduserte tilfeldig mindre endringer i opptaket av din oppførsel).
8. Bortsett fra det ovennevnte deles ikke personopplysningene. Et unntak fra denne regelen kan være en situasjon der en entitet har rettigheter og ber om tilgang til dem i henhold til loven (f.eks. Domstol, politi, statsadvokatembeter).
9. Ved behandling av data støtter administratoren underleverandører som leverer tjenester innen e-post, bygging og vedlikehold av et nettsted, datahosting og dataanalyse.
10. Personopplysninger som samles inn i forbindelse med håndtering av henvendelser sendt fra skjemaet lagres av oss i en periode på 3 måneder. Dataene som brukes til å undersøke brukeraktivitet på nettstedet vårt blir anonymisert umiddelbart.
11. Data behandlet ved bruk av informasjonskapselteknologi behandles i den tid som er angitt i tabelluttalelsen (som er tilgjengelig i vår informasjonskapsel).
12. Hver person hvis personopplysninger blir behandlet, har følgende rettigheter: retten til å få tilgang til deres personlige data, retten til å få en kopi av dem, retten til å rette, slette eller begrense behandlingen, og retten til å overføre dem.
13. I tillegg, når det gjelder data behandlet ved bruk av informasjonskapsler, og for markedsføringsformål, har brukere også rett til å trekke tilbake sitt samtykke når som helst. Samtykke administreres av verktøyet som er inkludert i vår policy for informasjonskapsler.
14. Markedsføringstillatelse kan trekkes tilbake ved å kontakte administratoren eller DPO fra e-postadressen du oppga da du startet å abonnere på nyhetsbrevet.
15. Personene hvis data vi samler inn, har også rett til å motsette seg behandlingen av deres personlige data.
16. Personene hvis data vi behandler har også rett til å klage til tilsynsmyndigheten hvis de kommer frem til at vår praksis er i strid med loven.
17. Vær oppmerksom på at de ovennevnte rettighetene bare gjelder data som kan knyttes til søkeren. Disse rettighetene gjelder ikke anonym statistisk informasjon (GDPR artikkel 11 nr. 2).
18. Å gi personopplysninger er ikke et lovkrav eller en betingelse for å inngå en kontrakt, og den registrerte er ikke forpliktet til å oppgi dem. Å levere innsamlede personopplysninger er frivillig. Konsekvensene av å ikke oppgi personlige data vil være manglende evne til å bruke kontaktskjemaet, begrensning av vår evne til å analysere atferd på nettstedet vårt og drive markedsføring.
19. De automatiske handlingene vi utfører med bruk av brukerinformasjon har ikke juridisk eller lignende virkning. Vi profilerer ikke brukerne våre.

 

 

 

ENG
General information

1. This Privacy Policy aims to provide a sense of security to every user of our website www.fabres.no.
2. The functioning of our website is carried out in accordance with the requirements of generally and absolutely binding legal regulations, as well as with the use of commonly accepted solutions to protect user data.
3. By using our website, you accept the terms of this Privacy Policy.
4. This Privacy Policy applies only to our website. Please note that if you go to another website via a link that may be included on our website, a different privacy and cookie policy will apply. We recommend that you read their content.
5. We reserve the right to make changes to this privacy policy. However, these changes will not violate the basic safety and privacy rules of our website users.
6. The administrator of your personal data is Fabres sp.z o.o. with headquarters in 61-129 Poznań, ul. Stanisława Małachowskiego 10.
7. You can contact us by post, to the address of our office or using the contact form on our website.
8. The administrator has appointed the Data Protection Inspector. This is the person whose job is to control and improve our data protection system. The Data Protection Officer (hereinafter referred to as the DPO) also acts as a contact point for you. The suggested form of contact is sending an e-mail to the address iod@fabres.pl

Personal data protection
1. In connection with the functioning of our website, the following types of personal data of website users are collected and processed:
1.1. E-mail address, name and surname and the content of the inquiry of people using our contact form (contact us);
1.2. Visitor’s ID (ID) and associated statistical information about visits to our website and activity during those visits;
1.3. Information about visiting our website and about how the user found our website, processed with the use of cookie technology and used for statistical purposes.
2. Personal data collected from users who have used the contact form are used by us to process and send the answer to this inquiry. In the event that providing an unambiguous and comprehensive answer to the inquiry sent to us requires obtaining more information, we make an attempt to contact us in order to collect the necessary knowledge.
3. If contact via the form or chat concerns technical problems related to the functioning of our website, the data is processed in order to solve this technical problem or to provide instructions on how to use the website and its functionalities.
4. In the vicinity of the contact form, there is also a field that allows you to consent to the sending of marketing notifications. If this consent is given, the data provided in the contact form will also be used to send invitations to cooperation and to notify about Fabres’ offer and activity.
5. Information about the activity of visitors to our website reaches us in an aggregated (i.e. statistical) form – we are not able to analyze the behavior of any specific person. They are used to test the readability of the website and its content, to monitor how users navigate the website and which content is attractive to them. We conduct these activities in order to understand the needs of our users and to increase the communication, educational and usability values ​​of our website.
6. The personal data we collect are processed on the basis of the following legal grounds:
6.1.The provisions on data protection entitle us to work on personal data at the request of a person who potentially wants to enter into a contractual relationship with us, to the extent that it is necessary to enable the conclusion of such a contract (Article 6 (1) (b) GDPR). Sending a request for quotation via the contact form is interpreted as the will to conclude a contract, and we consider the collection of information necessary to develop and present the offer to be necessary before concluding such a contract.
6.2. We consider the handling of inquiries about the functionality of the website and notifications of possible technical problems sent to us via the contact form as our legitimate interest (Article 6 (1) (f) of the GDPR).
6.3. Sending marketing content in the form of personalized e-mails and the related processing of personal data is based on a voluntary consent that can be withdrawn at any time (Article 6 (1) (a) of the GDPR).
6.4. Data collected using cookie technology, used to analyze behavior on our website, are processed on the basis of voluntary consent, which can be withdrawn at any time (Article 6 (1) (a) of the GDPR and Article 173 (2) of the Telecommunications Law Act. ).
7. Personal data, used on the basis of cookie technology, and used to analyze the behavior on our website, are sent to a leading provider of analytical services. In order to protect your privacy, this data is anonymized, the so-called “in flight”. They reach the analyst without your IP address and with an artificially introduced “noise” (minor changes introduced randomly to the recording of your behavior).
8. Apart from the above, personal data is not shared. An exception to this rule may be a situation where an entity having such rights under the law (e.g. court, police, public prosecutor’s office) requests access to them.
9. When processing data, the administrator supports subcontractors who provide services in the field of e-mail, building and maintaining a website, data hosting and data analysis.
10. Personal data collected in connection with handling inquiries sent from the form are stored by us for a period of 3 months. The data used to research user activity on our website is immediately anonymised.
11. Data processed using cookie technology is processed for the time indicated in the tabular statement available in our cookie policy.
12. Each person whose personal data is processed has the following rights: the right to access their personal data, the right to obtain a copy of them, the right to rectify, delete or limit processing, and the right to transfer them.
13. In addition, as regards data processed with the use of cookies, and for marketing purposes, users also have the right to withdraw their consent at any time. Consents are managed by the tool included in our cookie policy.
14. Marketing consent may be withdrawn by contacting the administrator or the DPO from the e-mail address provided when subscribing to the newsletter.
15. The persons whose data we collect also have the right to object to the processing of their personal data.
16. The persons whose data we process also have the right to lodge a complaint with the supervisory authority if they come to the conclusion that our practice violates the law.
17. Please note that the above rights apply only to data that can be associated with the applicant. These rights do not apply to anonymous statistical information (Art.11 (2) GDPR).
18. Providing personal data is not a statutory requirement or a condition for concluding a contract, and the data subject is not obliged to provide them. Providing collected personal data is voluntary. The consequences of not providing personal data will be the inability to use the contact form and the limitation of our ability to analyze behavior on our website and conduct marketing.
19. The automatic actions we perform with the use of user information do not have a legal or similar effect. We do not profile our users.

 

 

 

 

PL
Informacje ogólne
1. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi naszego serwisu internetowego www.fabres.pl.
2. Funkcjonowanie naszego serwisu internetowego odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a także z zastosowaniem powszechnie przyjętych rozwiązań służących zabezpieczeniu danych użytkowników.
3. Korzystanie z naszego serwisu internetowego jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszej Polityki prywatności.
4. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie naszego serwisu internetowego. Zwracamy uwagę, że w przypadku przejścia do innej strony internetowej za pomocą odnośnika, który może zostać zawarty w naszym serwisie, będzie na niej obowiązywała inna polityka prywatności i cookies. Zalecamy zapoznanie się z ich treścią.
5. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Zmiany te nie będą jednak naruszały podstawowych zasad bezpieczeństwa i prywatności użytkowników naszego serwisu internetowego.
6. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fabres sp. z o.o. z siedzibą 61-129 Poznań, ul. Stanisława Małachowskiego 10.
7. Możecie się Państwo z nami kontaktować listownie, na adres naszego biura lub z wykorzystaniem formularza kontaktowego (contact us) na naszej stronie www.
8. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, której praca polega na kontrolowaniu i doskonaleniu naszego systemu ochrony danych. Inspektor Ochrony Danych (dalej nazywany IOD) pełni również rolę punktu kontaktowego dla Państwa. Sugerowaną formą kontaktu jest przesłanie wiadomości e-mail na adres iod@fabres.pl 

Ochrona danych osobowych
1. W związku z funkcjonowaniem naszego serwisu internetowego zbierane i przetwarzane są następujące rodzaje danych osobowych użytkowników serwisu:
1. Adres e-mail, imię i nazwisko oraz treść zapytania osób korzystających z naszego formularza kontaktowego (contact us);
2. Identyfikator nadawany osobie odwiedzającej (ID) oraz powiązane z nim informacje statystyczne, o odwiedzinach na naszej stronie oraz aktywności podjętej w czasie tych odwiedzin;
3. Informacje o fakcie odwiedzenia naszej strony oraz o tym, jak użytkownik trafił na naszą stronę, procesowane z wykorzystaniem technologii cookies, a służące do celów statystycznych.
2. Dane osobowe zbierane od użytkowników, którzy skorzystali z formularza kontaktowego, stosowane są przez nas do opracowania i przesłania odpowiedzi na to zapytanie. W przypadku, w którym udzielenie jednoznacznej i wyczerpującej odpowiedzi na przesłane nam zapytanie wymaga pozyskania przez nas szerszych informacji, podejmujemy próbę kontaktu zmierzającego do zgromadzenia potrzebnej wiedzy.
3. Jeżeli kontakt przez formularz lub chat dotyczy problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem naszego serwisu, dane przetwarzane są w celu rozwiązania tego problemu technicznego lub też przekazania instrukcji postępowania z serwisem i jego funkcjonalnościami.
4. W sąsiedztwie formularza kontaktowego zlokalizowane jest również pole, które umożliwia wyrażenie zgody na przesyłanie powiadomień o charakterze marketingowym. W przypadku wyrażenia tej zgody, dane podane w formularzu kontaktowym posłużą również do przesyłania zaproszeń do współpracy oraz powiadamiania o ofercie i aktywności Fabres.
5. nformacje o aktywności osób odwiedzających naszą stronę docierają do nas w postaci zagregowanej (a więc statystycznej – nie mamy możliwości dokonania analizy zachowań jakiejkolwiek konkretnej osoby). Służą one do badania czytelności strony i zawartych w niej treści, monitorowaniu, jak użytkownicy nawigują po stronie oraz które treści są dla nich atrakcyjne. Działania te prowadzimy w celu zrozumienia potrzeb naszych użytkowników oraz podnoszenia walorów komunikacyjnych, edukacyjnych i użytkownych naszej strony.
6. Zbierane przez nas dane osobowe są przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne:
1. Przepisy o ochronie danych uprawniają nas do pracy na danych osobowych na żądanie osoby, która potencjalnie chce wejść z nami w relację umowną, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia zawarcia takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Przesłanie zapytania ofertowego przez formularz kontaktowy odczytujemy jako wolę zawarcia umowy, a zgromadzenie informacji potrzebnych do opracowania i przedstawienia oferty uważamy za działania niezbędne przed zawarciem takiej umowy.
2. Obsługę zapytań o funkcjonalności serwisu oraz zgłoszeń ewentualnych problemów technicznych, kierowanych do nas przez formularz kontaktowych uważamy za swój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Wysyłanie treści marketingowych w formie personalizowanych wiadomości e-mail oraz związane z nim przetwarzanie danych osobowych oparte jest na dobrowolnej zgodzie, którą można wycofać w dowolnym momencie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Dane gromadzone z wykorzystaniem technologii cookies, służące prowadzeniu analiz zachowań na naszej stronie przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody, którą można wycofać w dowolnym momencie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 173 ust. 2 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne).
7. Dane osobowe, wykorzystywane w oparciu o technologię cookies, a służące do prowadzenia analiz zachowań na naszej stronie, przesyłane są do wiodącego dostawcy usług analitycznych. W celu ochrony Państwa prywatności, dane te są anonimizowane tzw. „w locie”. Docierają one do podmiotu prowadzącego dla nas analizy bez Państwa adresu IP oraz ze sztucznie wprowadzonym „szumem” (drobnymi zmianami wprowadzonymi losowo do zapisu Państwa zachowań).
8. Poza powyższym, dane osobowe nie są udostępniane. Odstępstwem od tej zasady może być sytuacja, w której o dostęp do nich wystąpi podmiot posiadający takie uprawnienia na mocy przepisów prawa (np. sąd, policja, prokuratura).
9. Przy przetwarzaniu danych administrator wspiera się podwykonawcami, którzy świadczą usługi w zakresie poczty elektronicznej, budowania i utrzymania strony www, hostingu danych oraz analizy danych.
10. Dane osobowe zebrane w związku z obsługą zapytań ofertowych nadsyłanych z formularza przechowywane są przez nas przez okres 3 miesięcy. Dane służące do badania aktywności użytkowników na naszej stronie są niezwłocznie anonimizowane.
11. Dane przetwarzane z zastosowaniem technologii cookies procesowane są przez czas wskazany w tabelarycznym zestawieniu dostępnym w naszej polityce cookies.
12. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługują następujące prawa: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do uzyskania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia.
13. Ponadto, w zakresie danych procesowanych z wykorzystaniem technologii cookies, oraz dla celów marketingowych, użytkownikom przysługuje również prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Zarządzania zgodami dokonuje się przez narzędzie zawarte w naszej polityce cookies.
14. Wycofania zgody marketingowej można dokonać przez kontakt z administratorem lub IOD, z adresu e-mail wskazanego przy zapisie na newsletter.
15. Osobom, których dane gromadzimy przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.
16. Osoby, których dane przetwarzamy, mają także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli dojdą do wniosku, że nasza praktyka narusza przepisy prawa.
17. Zaznaczamy, że powyższe uprawnienia dotyczą wyłącznie danych, które można powiązać z osobą wnioskującą. Prawa te nie znajdują zastosowania do anonimowych informacji statystycznych (art. 11 ust. 2 RODO).
18. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani warunkiem zawarcia umowy, a osoba której dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania. Podanie zbieranych danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencjami niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z formularza kontaktowego oraz ograniczenie naszych możliwości analizy zachowań na naszej stronie i prowadzenia marketingu.
19. Działania automatyczne, które realizujemy z wykorzystaniem informacji na temat użytkowników nie pociągają za sobą skutku prawnego ani w podobny sposób istotnego. Nie profilujemy naszych użytkowników.